ARTIKEL 1 Definities
ARTIKEL 2 Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 Assortiment
ARTIKEL 4 Prijzen
ARTIKEL 5 Betaling
ARTIKEL 6 Overeenkomst
ARTIKEL 7 Levering
ARTIKEL 8 Eigendomsvoorbehoud
ARTIKEL 9 Herroepingsrecht
ARTIKEL 10 Garantie
ARTIKEL 11 Klachten/ Geschillen
ARTIKEL 12 Privacybeleid
ARTIKEL 13 Copyright
ARTIKEL 14 Gegevens NOOBLUshop


ARTIKEL 1 DEFINITIES

• NOOBLUshop: de ondernemer/ rechtspersoon die middels een webwinkel producten via internet aan consumenten aanbiedt.
• Consument: de koper/ de natuurlijke persoon die NOOBLUshop opdracht heeft gegeven om producten uit haar assortiment te leveren.
• Assortiment: het totale aanbod van verschillende producten in de webwinkel van NOOBLUshop
• Producten: al hetgeen door NOOBLUshop middels de webwinkel wordt aangeboden en onderdeel is van de koopovereenkomst.
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van NOOBLUshop en op elke overeenkomst tussen NOOBLUshop en de consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden te allen tijde opvraagbaar.
3. De consument wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.nooblushop.nl verklaard de koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
4. NOOBLUshop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
5. NOOBLUshop behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

ARTIKEL 3 HET ASSORTIMENT

1. Alle producten in het aanbod van NOOBLUshop zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien door omstandigheden een besteld product niet meer leverbaar dan wordt in overleg met de consument gezocht naar een alternatief. Indien gewenst heeft de consument het recht om de overeenkomst ontbinden.
2. Alle producten bevatten een zo volledig mogelijke omschrijving. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. De afbeeldingen die nooblushop.nl gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
4. NOOBLUshop kan niet aansprakelijk worden gehouden en kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen van producten worden gehouden indien deze vergissingen of foutieve omschrijvingen bevatten.
5. NOOBLUshop behoudt zich het recht om producten uit het assortiment te halen indien deze niet blijken te voldoen aan de kwaliteitseisen van NOOBLUshop. In een dergelijk geval zullen overeenkomsten ontbonden worden en betaalde bedragen geretourneerd aan de consument.
6. Voor unieke producten hanteert NOOBLUshop het “first come first serve” principe.

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

1. Alle genoemde prijzen op NOOBLUshop zijn in Euro’s en inclusief btw.
2. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, om welke reden dan ook.
3. De aangegeven verzendkosten gelden voor heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden zijn op aanvraag.
4. Voor verzending naar het buitenland gelden aangepaste tarieven. Deze zijn op aanvraag.

ARTIKEL 5 BETALING

1. Na het plaatsen van een bestelling zal de consument per email daarvan een bevestiging ontvangen. De consument zal keuze worden gegeven voor diverse betalingsmogelijkheden waaronder iDEAL, PayPal en credit-card.
2. Indien is gekozen voor de optie vooraf overmaken dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op het rekeningnummer van de hoofdvestiging. Het IBAN nummer waarnaar overgemaakt moet worden is NL42 RBRB 0918 3612 30 t.n.v. Zingcraft concept & design. Als binnen vijf dagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.
3. Indien een betalingsmogelijkheid door omstandigheden niet mogelijk blijkt dan zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht. In overleg met NOOBLUshop zal een andere betalingsmogelijkheid worden voorgesteld.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5. In geval van wanbetaling van de consument heeft NOOBLUshop, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke onkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NOOBLUshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding.
3. NOOBLUshop draagt zorg voor een voor de consument veilige webomgeving. Daarvoor zijn passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en genomen.
4. NOOBLUshop mag zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.
5. NOOBLUshop behoudt zich het recht om een overeenkomst te ontbinden indien NOOBLUshop op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan.
6. In geval van overmacht behoudt NOOBLUshop zich het recht voor om een overeenkomst met de consument op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. NOOBLUshop zal in een dergelijk geval de consument hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 7 LEVERING

1. NOOBLUshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. De door NOOBLUshop opgegeven levertijden zijn indicatief daar zij deels afhankelijk zijn van derden. Bij ontvangst van de bestelling zal een indicatie worden gegeven van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van die leveringstermijn geeft de consument in geen geval recht op een schadevergoeding.
3. Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal NOOBLUshop de consument hiervan op de hoogte stellen. Deze heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
4. In geval van annulering conform het vorige lid zal NOOBLUshop het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. NOOBLUshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de consument.
6. NOOBLUshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook die is ontstaan tijdens bezorging door derden.
7. NOOBLUshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Het eigendom van de door NOOBLUshop geleverde producten gaat uitsluitend over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is aan NOOBLUshop is voldaan.
2. Het is de consument niet toegestaan het product weder te verkopen cq door te leveren voordat de eigendom daarvan is overgegaan.

ARTIKEL 9 HERROEPINGSRECHT

1. Indien de consument om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst te ruilen dan wel te retourneren aan NOOBLUshop mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. De consument dient hierover vooraf contact op te nemen. Aan retourzendingen zijn geen kosten verbonden mits gebruik wordt gemaakt van de retourlink van de verzender.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal NOOBLUshop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Indien de consument een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door NOOBLUshop kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. De kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering zijn voor rekening van NOOBLUshop.
4. NOOBLUshop behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.

ARTIKEL 10 GARANTIE

1. De consument is verplicht om ontvangen goederen direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren.
2. NOOBLUshop hanteert een garantie van een jaar op alle door NOOBLU zelf geproduceerde producten. Indien de productie is uitbesteed hanteert NOOBLUshop de voorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of de dienst.
3. De consument kan uitsluitend aanspraak maken op garantie indien binnen de garantietermijn van het desbetreffende product direct na constatering van het defect daarvan schriftelijk contact op wordt genomen met NOOBLUshop.
4. De garantie komt te vervallen in het geval er sprake is van normale slijtage, in geval van ondeskundig gebruik, pogingen tot reparaties door derden en/of grove onachtzaamheid.
5. NOOBLUshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding tenzij grove nalatigheid of opzet aan de kant van NOOBLUshop aantoonbaar is.
6. NOOBLUshop kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. Derhalve kan een schadevergoeding nooit hoger uitvallen dan de factuurwaarde van het desbetreffende product.

ARTIKEL 11 KLACHTEN/ GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten tussen NOOBLUshop en de consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De consument dient binnen redelijke termijn NOOBLUshop te voorzien van een volledig en duidelijk omschreven klacht.
3. NOOBLUshop zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht deze beantwoorden.
4. Indien een klacht en/of geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan deze voor worden gelegd aan een neutrale geschillencommissie.

ARTIKEL 12 PRIVACYBELEID

1. NOOBLUshop zal zorgdragen voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de consument. NOOBLUshop garandeert tevens dat deze persoonsgegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor het uitvoeren en afhandelen van de overeenkomst.
2. NOOBLUshop behoudt zich het recht voor om bezoekersgegevens te gebruiken voor intern onderzoek en statistische doeleinden.

ARTIKEL 13 COPYRIGHT

Op de merknaam en het logo van NOOBLU en NOOBLUshop rust auteursrecht. Datzelfde geld voor het gehele NOOBLU concept en alle door NOOBLU ontwikkelde producten en modellen. Het kopieren en/of namaken is illegaal en in strijd met het internationale auteursrechtInbreuk hierop zal door ons juridisch aangevochten worden. 

ARTIKEL 14 GEGEVENS NOOBLUshop

NOOBLUshop is onderdeel van Zingcraft Concept & Design dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18081465. Gegevens omtrent deze inschrijving zijn opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel. Het BTW nummer van Zingcraft Concept & Design h.o. NOOBLUshop is 1242.55.309.B01. Het geregistreerde vestigingsadres van Zingcraft Concept & Design is: Sporenring 190, 5053 EZ te Goirle.  Het adres van deze KVK registratie is geen winkel- / bezoekadres.

ARTIKEL 1 Definities
ARTIKEL 2 Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 Assortiment
ARTIKEL 4 Prijzen
ARTIKEL 5 Betaling
ARTIKEL 6 Overeenkomst
ARTIKEL 7 Levering
ARTIKEL 8 Eigendomsvoorbehoud
ARTIKEL 9 Herroepingsrecht
ARTIKEL 10 Garantie
ARTIKEL 11 Klachten/ Geschillen
ARTIKEL 12 Privacybeleid
ARTIKEL 13 Copyright
ARTIKEL 14 Gegevens NOOBLUshop


ARTIKEL 1 DEFINITIES

• NOOBLUshop: de ondernemer/ rechtspersoon die middels een webwinkel producten via internet aan consumenten aanbiedt.
• Consument: de koper/ de natuurlijke persoon die NOOBLUshop opdracht heeft gegeven om producten uit haar assortiment te leveren.
• Assortiment: het totale aanbod van verschillende producten in de webwinkel van NOOBLUshop
• Producten: al hetgeen door NOOBLUshop middels de webwinkel wordt aangeboden en onderdeel is van de koopovereenkomst.
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van NOOBLUshop en op elke overeenkomst tussen NOOBLUshop en de consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten zal de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden te allen tijde opvraagbaar.
3. De consument wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op www.nooblushop.nl verklaard de koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
4. NOOBLUshop behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
5. NOOBLUshop behoudt zich het recht voor in bepaalde gevallen soepel met deze voorwaarden om te gaan.

ARTIKEL 3 HET ASSORTIMENT

1. Alle producten in het aanbod van NOOBLUshop zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien door omstandigheden een besteld product niet meer leverbaar dan wordt in overleg met de consument gezocht naar een alternatief. Indien gewenst heeft de consument het recht om de overeenkomst ontbinden.
2. Alle producten bevatten een zo volledig mogelijke omschrijving. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3. De afbeeldingen die nooblushop.nl gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
4. NOOBLUshop kan niet aansprakelijk worden gehouden en kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen van producten worden gehouden indien deze vergissingen of foutieve omschrijvingen bevatten.
5. NOOBLUshop behoudt zich het recht om producten uit het assortiment te halen indien deze niet blijken te voldoen aan de kwaliteitseisen van NOOBLUshop. In een dergelijk geval zullen overeenkomsten ontbonden worden en betaalde bedragen geretourneerd aan de consument.
6. Voor unieke producten hanteert NOOBLUshop het “first come first serve” principe.

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

1. Alle genoemde prijzen op NOOBLUshop zijn in Euro’s en inclusief btw.
2. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen, om welke reden dan ook.
3. De aangegeven verzendkosten gelden voor heel Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Prijzen voor zending naar de Waddeneilanden zijn op aanvraag.
4. Voor verzending naar het buitenland gelden aangepaste tarieven. Deze zijn op aanvraag.

ARTIKEL 5 BETALING

1. Na het plaatsen van een bestelling zal de consument per email daarvan een bevestiging ontvangen. De consument zal keuze worden gegeven voor diverse betalingsmogelijkheden waaronder iDEAL, PayPal en credit-card.
2. Indien is gekozen voor de optie vooraf overmaken dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer en de datum binnen 5 dagen over te maken op het rekeningnummer van de hoofdvestiging. Het IBAN nummer waarnaar overgemaakt moet worden is NL42 RBRB 0918 3612 30 t.n.v. Zingcraft concept & design. Als binnen vijf dagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.
3. Indien een betalingsmogelijkheid door omstandigheden niet mogelijk blijkt dan zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht. In overleg met NOOBLUshop zal een andere betalingsmogelijkheid worden voorgesteld.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5. In geval van wanbetaling van de consument heeft NOOBLUshop, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke onkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt NOOBLUshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding.
3. NOOBLUshop draagt zorg voor een voor de consument veilige webomgeving. Daarvoor zijn passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en genomen.
4. NOOBLUshop mag zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.
5. NOOBLUshop behoudt zich het recht om een overeenkomst te ontbinden indien NOOBLUshop op grond van onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan.
6. In geval van overmacht behoudt NOOBLUshop zich het recht voor om een overeenkomst met de consument op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. NOOBLUshop zal in een dergelijk geval de consument hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

ARTIKEL 7 LEVERING

1. NOOBLUshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. De door NOOBLUshop opgegeven levertijden zijn indicatief daar zij deels afhankelijk zijn van derden. Bij ontvangst van de bestelling zal een indicatie worden gegeven van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van die leveringstermijn geeft de consument in geen geval recht op een schadevergoeding.
3. Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal NOOBLUshop de consument hiervan op de hoogte stellen. Deze heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
4. In geval van annulering conform het vorige lid zal NOOBLUshop het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. NOOBLUshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door de consument.
6. NOOBLUshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook die is ontstaan tijdens bezorging door derden.
7. NOOBLUshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig bezorgen van bestellingen door derden.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Het eigendom van de door NOOBLUshop geleverde producten gaat uitsluitend over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is aan NOOBLUshop is voldaan.
2. Het is de consument niet toegestaan het product weder te verkopen cq door te leveren voordat de eigendom daarvan is overgegaan.

ARTIKEL 9 HERROEPINGSRECHT

1. Indien de consument om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst te ruilen dan wel te retourneren aan NOOBLUshop mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking. De consument dient hierover vooraf contact op te nemen. Aan retourzendingen zijn geen kosten verbonden mits gebruik wordt gemaakt van de retourlink van de verzender.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal NOOBLUshop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Indien de consument een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door NOOBLUshop kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. De kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering zijn voor rekening van NOOBLUshop.
4. NOOBLUshop behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.

ARTIKEL 10 GARANTIE

1. De consument is verplicht om ontvangen goederen direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren.
2. NOOBLUshop hanteert een garantie van een jaar op alle door NOOBLU zelf geproduceerde producten. Indien de productie is uitbesteed hanteert NOOBLUshop de voorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of de dienst.
3. De consument kan uitsluitend aanspraak maken op garantie indien binnen de garantietermijn van het desbetreffende product direct na constatering van het defect daarvan schriftelijk contact op wordt genomen met NOOBLUshop.
4. De garantie komt te vervallen in het geval er sprake is van normale slijtage, in geval van ondeskundig gebruik, pogingen tot reparaties door derden en/of grove onachtzaamheid.
5. NOOBLUshop is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding tenzij grove nalatigheid of opzet aan de kant van NOOBLUshop aantoonbaar is.
6. NOOBLUshop kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade. Derhalve kan een schadevergoeding nooit hoger uitvallen dan de factuurwaarde van het desbetreffende product.

ARTIKEL 11 KLACHTEN/ GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten tussen NOOBLUshop en de consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De consument dient binnen redelijke termijn NOOBLUshop te voorzien van een volledig en duidelijk omschreven klacht.
3. NOOBLUshop zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht deze beantwoorden.
4. Indien een klacht en/of geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost dan kan deze voor worden gelegd aan een neutrale geschillencommissie.

ARTIKEL 12 PRIVACYBELEID

1. NOOBLUshop zal zorgdragen voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de consument. NOOBLUshop garandeert tevens dat deze persoonsgegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor het uitvoeren en afhandelen van de overeenkomst.
2. NOOBLUshop behoudt zich het recht voor om bezoekersgegevens te gebruiken voor intern onderzoek en statistische doeleinden.

ARTIKEL 13 COPYRIGHT

Op de merknaam en het logo van NOOBLU en NOOBLUshop rust auteursrecht. Datzelfde geld voor het gehele NOOBLU concept en alle door NOOBLU ontwikkelde producten en modellen. Het kopieren en/of namaken is illegaal en in strijd met het internationale auteursrecht. Inbreuk hierop zal door ons juridisch aangevochten worden.

ARTIKEL 14 GEGEVENS NOOBLUshop

NOOBLUshop is onderdeel van Zingcraft Concept & Design dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18081465. Gegevens omtrent deze inschrijving zijn opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel. Het BTW nummer van Zingcraft Concept & Design h.o. NOOBLUshop is 1242.55.309.B01. Het geregistreerde vestigingsadres van Zingcraft Concept & Design is: Sporenring 190, 5053 EZ te Goirle. Het adres van deze registratie is geen winkel- / bezoekadres.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2017 NOOBLUshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie